...

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

  • Home
  • Климатична техника
  • ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
User Avatar

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Техник‐технологът участва при тестване на апарати, съоръжения и инсталации и при въвеждането им в експлоатация. Чрез своята работа той осигурява правилното функциониране на техническите съоръжения и поддържането на технологичния режим на инсталациите. Работи с техническа документация, с приложен софтуер и интернет. Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи, прави изчисления. Ръководи монтажни и демонтажни дейности. Измерва и регулира сновни термодинамични и електрически величини. Ръководи, управлява и контролира хладилните технологични процеси. Контролира режимите на температура и влажност в охлаждани и климатизирани помещения. Следи за техническата безопасност на производствените съоръжения.

 

Професионално направление: Хранителни технологии Код:541
Професия: Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост Код:541040
Специалност: Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост Код:5410401
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Хранителни технологии.

Организации/ институции, в които може да се реализира – държавни, общински, акционерни
и еднолични дружества с предмет на дейност хладилна и климатична техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник‐механик, отоплителни, хладилни и вентилационниинсталации
  • Техник‐механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
  • Машинен оператор в хранително‐вкусовата промишленостане

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 

 0897 317 641