...

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Техникът на компютърни системи организира и контролира дейностите на екипа при асeмблиране и конфигуриране на компютърна система /КС/, ползването наприложен и специализиран софтуер, инсталирането върху КС операционна система иприложен софтуер, според изискванията на клиента. Техникът тества асeмблирана компютърна конфигурация, инсталира и тества КС при клиента, инсталира КС като работна станция в локална мрежа при клиента. Той ползва мрежови софтуер, изгражда и „оживява” локална компютърна мрежа. В работата си ползва специална терминология. Работи със специализирана измервателна
техника, компютри и приложен софтуер. Открива, отстранява и диагностицира проблеми и дефекти в КС. Курс за техник на компютърна техника и технологии

 

Професионално направление: Електроника, автоматика,

комуникационна и компютърна техника

Код: 523
Професия: Техник на компютърни

системи

Код: 523050
Специалност: Компютърна техника и технологии Код: 5230501  
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР 4

 

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техникът на компютърни
системи може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет
на дейност „Компютърни системи“.

Длъжности, които могат да се заемат като техник на компютърни мрежи:

  • Техник, поддръжка на компютърни мрежи
  • Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
  • Системен оператор
  • И много други

 

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !