...

ТЕХНИК НА АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

User Avatar

ТЕХНИК НА АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Основни дейности – Техникът знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна и пътно-строителна техника. Той извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите и установява причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки и ретушировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника; контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. В своята работа техникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини; стандарти, справочна и каталожна литература. Организира и контролира работата на екипа, с който работи. Курс за Техник на автомобилна мехатроника.

 

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Техник по транспортна техника Код: 525010
Специалност: Автомобилна

мехатроника

Код: 5250103
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

Сфера на дейност – Транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи,
работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат като “техник на електромобили”:

 • Техник-механик
 • Техник-механик, механизация на горското стопанство
 • Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
 • Техник, механизация на селското стопанство
 • Чертожник, техника
 • Завеждащ учебна работилница
 • Конструктор, професионално обучение
 • Техник складово обзавеждане
 • Технолог, професионално обучение
 • Анализатор/контрольор, качество
 • Инспектор, технически надзор
 • Инспектор, трудови злополуки
 • Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт
 • Завеждащ техническа служба
 • Младши автоконтрольор
 • Механици и монтьори на транспортни средства
 • Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудванеШофьори на тежкотоварни автомобили
 • Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство
 • Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и други подобни машини

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение с доказване на знания 850 лв.

– индивидуално обучение с онлайн лектор 1450 лв.

– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика 1950 лв.

Продължителност на обучението – до 3 месеца.

 

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 2100 лв. или 3 вноски по 700 лв

– дистанционно обучение с доказване на знания 850 лв.

Продължителност на обучението – до 9 месеца.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !