...

АВТОТЕХНИК

User Avatar

АВТОТЕХНИК

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Основни дейности – Техникът знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна и пътно-строителна техника. Той извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите и установява причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки и ретушировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника; контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. В своята работа техникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини; стандарти, справочна и каталожна литература. Организира и контролира работата на екипа, с който работи. Курс за техник на автотранспортна техника.

 

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Техник по транспортна техника Код: 525010
Специалност: Автотранспортна техника Код: 5250101
Степен на професионална квалификация трета ІІІ
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – Транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи,
работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат като “Автотехник”

 • Техник-механик
 • Техник-механик, механизация на горското стопанство
 • Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
 • Техник, механизация на селското стопанство
 • Чертожник, техника
 • Завеждащ учебна работилница
 • Конструктор, професионално обучение
 • Техник складово обзавеждане
 • Технолог, професионално обучение
 • Анализатор/контрольор, качество
 • Инспектор, технически надзор
 • Инспектор, трудови злополуки
 • Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт
 • Завеждащ техническа служба
 • Младши автоконтрольор
 • Обслужващ, бензиностанция/газостанция
 • Механици и монтьори на транспортни средства
 • Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– индивидуално обучение с онлайн лектор 1350 лв.

– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика 1950 лв.

Продължителност на обучението – до 1 месец.

 

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв

– дистанционно обучение с доказване на знания 850 лв.

Продължителност на обучението – до 6 месеца.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !