...

МОНТЬОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

User Avatar

МОНТЬОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Основни дейности – Монтьорът на транспортна техника използва широк спектър от материали, машини, агрегати, съоръжения, инструменти и приспособления. Той прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна и пътно-строителна техника. Извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите. Извършва демонтаж, монтаж и центровки на механизми, системи и агрегати на транспортна техника. Извършва преглед и оценява
годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Монтьорът спазва технологичната последователност при обслужването и ремонта на техниката. Използва приложен софтуер, стандарти, справочна литература, предпазни средства и съоръжения, предупредителни и забранителни знаци. Курс за Монтьор на електрически превозни средства

 

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Монтьор на транспортна техника Код: 525020
Специалност: Електрически превозни

средства

Код: 5250203
Степен на професионална квалификация втора II
Ниво по НКР 3  

 

Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660
От които:

Сфера на дейност – транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Може да работи във всички
предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на
автотранспортна и пътно-строителна техника.

Длъжности, които могат да се заемат като монтьор на електромобили:

  • Автомонтьор
  • Механик, гараж за транспортни средства
  • Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
  • Механик, горскостопански машини
  • Механик, земеделски машини
  • Механошлосер
  • Монтьор, дървообработващи машини
  • Монтьор, земеделски машини
  • Монтьор, земекопни машини
  • Ватман

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– индивидуално обучение с онлайн лектор 1350 лв.

– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика 1950 лв.

Продължителност на обучението – до 1 месец.

 

За придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв

– дистанционно обучение с доказване на знания 750 лв.

Продължителност на обучението – до 6 месеца.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !


 0897 317 641