...

АВТОБОЯДЖИЯ

User Avatar

АВТОБОЯДЖИЯ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Основни дейности – Работникът извършва основни шлосерски операции, използвани в автобояджийството и автотенекеджийството. Прави подбор и работи с различни видове инструменти, машини и съоръжения. Знае предназначението и свойствата и прилага различните видове бои, лакове, грундове и др. Познава цветовете от спектъра и начините на смесването им. Познава и прилага основните методи на заваряване. Извършва основни операции за ръчна и машинна обработка на материалите, вкл. автотенекеджийски. Извършва демонтажно–монтажни и ремонтно–възстановителни операции. Курс за автобояджия.

 

Професионално направление Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код:525
Професия Работник по транспортна техника Код: 525120
Специалност Автобояджийство Код: 5251201
Степен на професионална квалификация Първа I
Ниво по НКР: 2  
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

 

Сфера на дейност – транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия и фирми с предмет на
дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника.

Длъжности, които могат да се заемат като автобояджия:

  • Бояджия, стоманени конструкции
  • Бояджия, превозни средства
  • Бояджия, промишлени изделия
  • Главен автобояджия

 

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение с доказване на знания 390 лв.

– индивидуално обучение с онлайн лектор предстои

– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика предстои

Продължителност на обучението – до 3 месеца.

 

За придобиване на Първа Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 590 лв. или 3 вноски по 200 лв

Продължителност на обучението – до 3 месеца.

 


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !