...

ТЕХНИК ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

User Avatar

ТЕХНИК ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Този курс се предлага в една форма на обучение.


Курс за техник по подемно транспортна техника с електрозадвижване: Техникът обслужва подемно транспортната техника (ПТТ), като използва документацията, издадена от фирмата- производител. Той извършва измервания на параметри и величини, анализира признаците, определящи техническото състояние на техниката.

Контролира изпълнението на операциите от техническото обслужване. Контролира демонтажа на подемно – транспортната техника и нейните възли и механизми. Техникът разчита скици, чертежи и схеми на ПТТ. При работа с транспортна техника с електрозадвижване, той прилага знанията си за устройството на електрическата уредба на ПТТ.

 

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Техник по подемно- транспортна техника Код: 525050
Специалност: Подемно-транспортна техника с електрозадвижване Код: 5250502
Степен на професионална квалификация трета ІІI
Ниво по НКР 4

    

Срок на обучение: до 1,5 години
Общ брой часове: 960

 

Сфера на дейност – подемно- транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.
Длъжности, които могат да се заемат:
 • Автомеханик
 • Автомонтьор
 • Монтьор, двигатели на МПС
 • Шофьор, автокран
 • Техник-механик, автомобили и кари
 • Кранист
 • Водач, електрокар
 • Водач, мотокар
 • Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
 • Шофьор, товарен автомобил
 • Шофьор,противопожарен автомобил
 • Монтьор, промишлено оборудване

Практическо обучение: Стаж в Охранителна фирма.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение първо ниво с доказване на знания – 350 лв.

– индивидуално обучение – 870 лв.

– групово обучение – 815 лв.

Продължителност на обучението – до 1 месец.

 

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 2100 лв.

Продължителност на обучението – до 6 месеца.


След успешно завършване на курса получавате,  Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професията, образец № 3-54. Този документ се издава след успешно полагане на изпит, и е признат в България и страните членки на Европейския съюз, както и страни извън Европа !