Център за професионална квалификация и преквалификация “ЕВРОПА” има за цел да подготви кадри за фитнес инструктори. Курсът се състои от анатомия, физиология, упражнения за групи мускули, видове фитнес уреди, стречинг, програми, фитнес понятия, силова издържливост, мускулна маса, фитнес хранене, хранителни режими,  диетология, добавки, оборудване на собствена зала.

Лицензи

              

 

Курс фитнес инструктор

ФИТНЕС ПЪРВО НИВО

Анатомия, физиология. Упражнения за групи мускули. Видове фитнес уреди. Стречинг.

Едномсечен курс (45 уч. ч.) –  450 лв.

курс персонален фитнес трньор

ПРОГРАМА ФИТНЕС ПРОФЕСИОНАЛ

Програми. Фитнес понятия. Силова издържливост. Мускулна маса. Мускулни групи и упражнения.

Едномесечен курс (45 уч. ч.) – 450 лв.

фитнес инструктор диплома

ФИТНЕС ХРАНЕНЕ ТРЕТО НИВО

Фитнес хранене. Хранителни режими. Диетология. Добавки. Оборудване на собствена зала.

Триседмичен курс (30 уч. ч.) –  350 лв.

фитнес хранене диплома

НИВО МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

ЗА ДИПЛОМА ЗА ПЪЛНА ПРОФЕСИЯ И СЕРТИФИКАТ ОТ  EUROPE ACTIVE  ЗА ФИТНЕС ИНСТРУКТОР LEVEL 3

Мобилно обучение

Общо 100 лв.

Датите за обучение се определят индивидуално за всеки курсист, съобразени с вашето свободно време! Нов курс стартира всяка седмица. Курсът се провежда всеки ден, по минимум 3 учебни часа на посещение. Не са в големи групи, защото курсистите не се научават качествено, занятията се провеждат по двойки, за да си помагате. Всеки курсист получава учебник на C.O.R.F.I.T. Теоретичното обучение е самостоятелно, консултации с треньора, на който може да задавате своите въпроси.

Практическото обучение се ръководи от квалифицирани инструктори, лекари, треньори и се извършва на място във Фитнес център „Олимпия Джим“.

Трите нива са общо 125 часа с присъствието на инструктор. Преди записване в курс се попълват документи. След всяко завършено ниво, полагате изпит по теория и практика. Завършилите успешно  получават диплома от МОН, НАПОО  (Удостоверение за професионално обучение). След всички завършени нива, получавате Свидетелство за професионална квалификация за пълна професия и 3-та степен по Европейската квалификационна рамка, с европейски сертификат, с които можете да откриете собствен бизнес по професията и сте с предимство при кандидатстване за работа на кораби и в чужбина  и сертификат валиден в ЕС 1-годишно членство в европейския регистър за фитнес професионалисти EREPS! За да разгледате пълната учебна програма, моля кликнете по-долу върху файла Учебна програма.

Център за професионално обучение “Европа 1997” ЕООД, гр. Варна

                                                                

                                                УЧЕБЕН ПЛАН

за придобиване на степен на професионална квалификация по професия „Помощник инструктор спортно – туристически дейности“ от НАПОО и “Фитнес инструктор” с международен сертификат /рамкова програма Е/

Професионално направление СПОРТ            
Професия Помощник инструктор спортно – туристически дейности
Професия Фитнес инструктор
Степен на професионална квалификация 

 

Срок на обучение

6 месеца                                   
Брой часове по теория 480 часа                                   
Брой часове по учебна практика 75 часа                                   
Брой часове по производствена практика 50 часа
Общо 605 часа
Държавен изпит по теория на професията  
Държавен изпит по практика на професията  
Форми на обучение:

Ø  Дневна

Ø  Вечерна

Ø  Задочна

Ø  Самостоятелна

Ø  Дистанционна

Ø  Кореспондентска

Минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование
Минимална възраст – 18 години
Организационна форма:

Ø  Квалификационен курс

 гр. Варна, 2017 г

 Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионално образование и обучение- чл.10, ал.3, т.1; чл.11 и чл. 12, където са определени условията и редът по професия Фитнес инструкторУчебните планове и програми (и цялата учебна документация) са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на дейността на  професията в туристическата и агентска дейност.

Като резултат се постигат целите, заложени в Държавни Образователни Изисквания за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ по професия “Фитнес инструктор” е с полагане на изпити по теория и практика на професията.

 Успешно завършеното професионално обучение за Помощник инструктор спортно – туристически дейности с придобиване на трето ниво на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация от НАПОО.

 

 ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН

поред Наименование на учебните предмети             Учебни часове
 Общо                    Теория  Практика
1 2 3 4 5
   Задължителна  професионална подготовка 605 480 125
  А. Обща професионална подготовка 120 120
1. Здравословни и безопасни условия на труд 10 10
2. Пожарна и аварийна безопасност 5 5
3. Опазване на околната среда 5 5
4. Бизнес комуникации 5 5
5. Счетоводната отчетност 5 5
6. Информационни технологии 30 30  
7. Чужд език /английски език/ 60 60
  Б. Отраслова  професионална подготовка 180 180
1. Правно – нормативна база в туризма 10 10
2. Учебно- тренировъчна и спортни- състезателна дейност в туризма/УТСДТ/. 30 30
3. Организация на УТСДТ. 20 20
4. Медико- биологична подготовка. 60 60
5. Културизъм. Фитнес. 40 40  
6. Маркетинг и реклама  в туризма 20 20
  В. Специфична   професионална подготовка 300 180 75
1. Организация и технология във фитнес зала. 100 100
2. Учебно- тренировъчна и спортно-състезателна дейност. 60 20 30
3. Учебно- тренировъчна дейност по културизъм,  фитнес. 60 30 30
4. Долекарска помощ. 80 30 15
   Г. Производствена практика 360 50
  Всичко А+Б+В+Г 960 480 125                   

 ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

поред  

Учебни предмети и теми

Общ

брой

часове

Часове

теория

Часове

практика

1 2 3 4 5
  Задължителна професионална подготовка 605 480 125
  А. Обща  професионална подготовка 120 120  
  1.Здравословни и безопасни условия на труд 10 10
1.1.   Основни нормативни актове, регламентиращи въпросите на здравословни и безопасни условия на труд. 2 2
1.2 Основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място. Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията.  2 2
1.3. Източници на риск – възникване на трудови злополуки и начините им за предотвратяване. Бързо и точно  реагиране при трудова злополука. Оказване на първа помощ до идването на медицински персонал. Спиране на кръвотечение. Способи за изкуствено дишане. 2 2
1.4. Източници на замърсяване на околната среда по време на работа. Идентифициране на вредностите и начини за измерването им. Професионални заболявания. 2 2
1.5. Мерки и контрол за предотвратяване на замърсяването. Европейски стандарти в грижата за околната среда. Намаляване на количеството на отпадъците и безопасното им складиране. 2 2
  2.Пожарна и аварийна безопасност 5 5
2.1 Начини и средства за пожарогасене 1 1
2.2 План за ликвидиране на проишествия при пожари 1 1
2.3 Транспортиране на пострадали  за хоспитализация 1 1
2.4 Информационна система при бедствия, аварии и катастрофи 1 1
2.5 Ограничаване и ликвидация на бедствия, аварии и катастрофил Спасителни операции за хора и имущество 1 1
  3.Опазване на околната среда 5 5
  4.Бизнес комуникации 5 5
4.1 Мотивация за работа, повишаване на квалификацията и кариерно развитие. Потребности и способности на личността за саморазвитие. 2 2
4.2 Комуникации при изпълнение на трудовата дейност. Работа в екип – взаимодействие и отговорност при изпълнение на задачите. Усвояване на психологически модели за общуване в група. Принципи на делово общуване. 1 1
4.3 Вербално и невербално поведение. Самооценка и ниво на претенции. Овладяване на изкуството за водене на преговори. Бизнес правила и принципи – правилник на пъблик рилейшънс. 1 1
4.4 Въведение във видовете общувания. Общуването вътре в предприятието. Връзки с обществеността. Разговори с клиенти. Делови срещи. Преговори. Реклама, стратегии и техники на рекламните комуникации. 1 1
  5.Счетоводната отчетност 5 5
5.1 Счетоводството като теория и практика-въведение 1 1
5.2 Имуществото на предприятието 1 1
  7.Чужд език /английски език/ 60 60
  Б. Отраслова  професионална подготовка 180 180
1. Наредба за лицензиране на Фитнес инструктор 2 2
1.2 Застрахователно законодателство Фитнес инструктор 2 2
  2. Учебно- тренировъчна и спортни – състезателна дейност /УТСД/ 30 30
2.1 Същност и функции на УТСДТ.

Подбор и спортна ориентация.

Медико-биологически и спортно – педагогически критерии за подбор. Принципи на анатомия, физиология и фитнес.

3 3
2.2 Тренировката като сложен педагогически процес. Задачи, съдържание и структура.

Видове подготовка. Планиране и инструктаж на фитнес базирани упражнения.

3 3
2.3 Многогодишна спортна тренировка.

Структура на многогодишната спортна тренировка. Етапи, задачи, съдържание.

3 3
2.4 Обем и интензивност на тренировъчното натоварване. Умора и възстановяване. Principle of customer care. 3 3
2.5 Тренираност и спортна форма.

Мускулна сила, средства и методи за развитие.

3 3
2.6 Бързина, средства и методи за развитие.

Издръжливост, средства и методи за развитие.

3 3
2.7 Ловкост и гъвкавост, средства и методи за развитие. 3 3
2.8 Характеристика на стречинга, средства и методи използвани в тренировките. 3 3
2.9 Специфични изисквания към УТСДТ с деца, жени и възрастни. 3 3
2.10 Формиране на двигателни умения и навици. 3 3
  3. Организация на УТСДТ. 20 20
3.1 Макроструктура на тренировъчния процес. Многогодишно планиране на УТСДТ.

Мезоструктура и микроструктура на тренировъчния процис. Едногодишно, месечно, седмично и ежедневно планиране на УТСДТ.

3 3
3.2 Оборудване на зали за фитнес. Историческа ретроспекция, водещи фирми и новости.

Видове машини /спортни тренажори/ и уреди – устройство. Предимства и недостатъци.

3 3
3.3 Оборудване на фитнес зали за професионална и спортна подготовка. Оборудване на зали за хотелски фитнес и занимания. 3 3
3.4 Мениджмънт на зала за фитнес. Управление на персонала и професионално развитие. 3 3
3.5 Програмно осигуряване на УТСДТ.

Индивидуални тренировъчни програми.

4 4
3.6 Спортно-педагогически, медикобиологични и психологически тестове за контрол. Умения за постъпване на работа. 4 4
4. Медико- биологична подготовка. 60 60
4.1

Анатомия

Общо учение за строежа на скелета, мускулите и нервно – мускулния апарат.

Строеж на скелетните мускули.

Мускули на тялото.

Мускули на горните и долните крайници.

Коремно – поясни мускули.

Вътрешни органи.

Централна нервна и вегетативна система.

10 10
4.2

Биомеханика

Закони за движение на телата.

Биомеханични характеристики – кинематични и динамични.

Биомеханични методи за анализ на движенията.

Биомеханични методи за количествена оценка.

10 10
4.3

Физиология

Физиологическа същност на спортната тренировка.

Физиологически основи на формиране на двигателния навик.

Физиологическа класификация на физическите упражнения с цикличен, ацикличен и смесен характер.

Физиологическа характеристика на упражненията с максимални, субмаксимална, голяма, средна и променлива интензивност.

Физиологични механизми, приспособяващи организма към физическо натоварване.

Физиологическа характеристика на възстановителния период.

10 10
4.4 Биохимия

Биологични молекули – строеж и функции.

Молекулна структура на клетката.

Биоенергетика и биологично окисление

10 10
4.5 Обмяна на веществата /метаболизъм/.

Въглехидратите като източник на енергия.

Мазнините като източник на енергия

5 5
4.6 Белтъците като източник на енергия.

Витамини, минерали, микроелементи, ензими, вода.

5 5
4.7 Взаимна връзка между обмяната на основните хранителни вещества. 2 2
4.8 Биохимична характеристика на физическото натоварване и работоспособността 2 2
4.9 Биохимия на умората и възстановяването. 2 2
4.10

 

 

4.11

Допинг, анаболи, видове и биохимични механизми на действие.

Принципи на храненето за здравословен живот.

4 4
  5. Културизъм. Фитнес.Аеробна гимнастика 40 40
5.1 Характеристика на културизма.

Специфични изисквания към техниката на изпълнение на физически упражнения в заниманията по културизъм.

Методически изисквания при тренировка на мускулатурата на горните крайници; на гръдните мускули; гръбните мускули; на коремната мускулатура; на мускулатурата на долните крайници.

5 5
5.2 Методически указания при тренировъчни занимания за увеличаване на активната мускулна маса. Методически указания при тренировъчни занимания насочени към повишаване релефността на мускулатурата. 5 5
5.3        Общи основи и характеристика на фитнес подготовката.

Цел, задачи и специфични особености на фитнеса като спортна дисциплина. Взаимовръзка и хармония между атлетично тяло, физически качества и добро здраве.

Аспекти на здравословния начин на живот.

10 10
5.4 Специфични особености на фитнес подготовката, съобразно възрастта на занимаващите се.

Наднормено тегло, двигателна активност, хранене и видове диети.

Същност и характеристика на дейността на треньора /инструктора/ по фитнес.

10 10
5.5 Аеробна гимнастика 10 10
  6.Маркетинг във фитнес 20 20
6.1 Същност,съдържание и специфика на маркетинга в фиттнеса                                2 2
6.2 Стратегическо планиране, маркетинг и процес на глобализация в спорта 4 4
6.3 Маркетингова обкръжаваща среда 2 2
6.5 Маркетингова продуктова политика на фирма. Представяне и предприемачество. 2 2
6.6 Маркетингова ценова политика на фирма 2 2
6.7 Маркетингова пласментна  политика на фирма 2 2
6.8 Маркетингова комуникационна политика 2 2
  В. Специфична   професионална подготовка 255 180 75
  1. Разработване на изключителни умения за работа с клиенти 100 100  
1.1 Дистрибутори 20 20  
1.2 Договорна политика 20 20  
1.3 Човешки ресурси 5 5  
1.4 Дизайн 5 5  
1.5 Провеждане на консултации и персонални тренировки с клиенти. 5 5  
1.6 Видове плащания/ваучери, кредитни карти, чекове и др./ 5 5  
1.7 Валутни операции 10 10  
1.8 Рекламации 5 5  
1.9 Технология в спорта и тренировки 5 5  
1.10 Приложна човешка биология за упражнения и фитнес 20 20  
  2.Учебно – тренировъчна и спортно състезателна дейност 70 20 50
2.1 Разработване на план-календар за спортни състезания за смяна. 10  5 3
2.2 Разработване на примерни наредби за състезания. Разработване на многогодишен план за тренировъчна работа. 10 5 3
2.3 Разработване на едногодишен, месечен и седмичен план за тренировъчна работа.

Разработване на примерен план- конспект за учебно- тренировъчно занимание.

10 5 4
2.4 Организация и провеждане на учебно- тренировъчно занимание за развиване на издръжливост. 5 5
2.5 Организация и провеждане на учебно- тренировъчно занимание за развиване за сила. 3 3
2.6 Организация и провеждане на учебно- тренировъчно занимание за гъвкавост. 3 3
2.7 Място на упражненията за разтягане в учебно- тренировъчните занимания. 4 4
2.8 Разработване на проект за оборудване на спортна зала. 5 5
  3.Учебно- тренировъчна дейност по културизъм,  фитнес и по аеробна гимнастика. 40 30 10
3.1 Тренировка за мускулатурата на гърдите.

Тренировка за мускулатурата на гърба.

Тренировка за мускулатурата на ръцете.

Тренировка за мускулатурата на раменете.

Тренировка за мускулатурата на краката.

Тренировка за мускулатурата на коремно- поясните мускули.

Тренировка за увеличаване на мускулната маса.

Тренировка за сила с начинаещи.

Тренировка за сила с напреднали.

Разработване на индивидуални тренировъчни програми.

15 10 5
3.2 Разработване на примерен комплекс от упражнения за гъвкавост и тренировка.

Разработване на примерен комплекс от изправителни упражнения и тренировка.

Разработване на примерен комплекс от упражнения за разтягане на мускулите и тренировка.

Разработване на програма  1- за начинаещи и тенировка.

Разработване на програма 1А- за начинаещи с ограничено свободно време и тренировка.

Разработване на програма 2- за слабоподготвени и тренировка.

Разработване на програма 2А- за слабоподготвени с ограничено работно време и тренировка.

Разработване на програма 3- за средно подготвени и тренировка.

Разработване на програма 4- за добре подготвени и тренировка.

Контрол и оценка на физическата дееспособност във фитнеса

Велоергометър

Кръгова тренировка

15 10 5
3.3 Съставяне на комплекс с бягане на място, упржнения за ръцете и краката,  съчетани с тренировка.

Съставяне на комплекс от упражнения за раменния пояс, талията, коремната мускулатура и тренировка.

Съставяне на комплекс от упражнения за ръцете, гръбните и седалищните мускули, и тренировка.

Съставяне на комплекс за деца от 6 до 11 години и тренировка.

Съставяне на комплекс за ученици от 12 до 18 години и тренировка.

Съставяне на комплекс за жени от 18 до 40 години и тренировка.

Съставяне на комплекс за лица с наднормено тегло и тренировка.

Training adolescents.

15 10 5
  4. Долекарска помощ. 40 30 10
4.7 Действия при пострадали без и със загуба на съзнание.Възстановяване на дишането, сърдечната дейност и кръвообръщението.

 

5 5
  Г. Производствена практика 50 50
  Всичко А+Б+В+Г 605 480 125

 

 

 

 

 

гр.Варна – 0897 317 641
гр.София – 0897 317 641
гр.Бургас – 0897 317 641
гр.Пловдив – 0893 963 922
гр.Враца – 0897 317 641
гр.Шумен – 0897 317 641
гр.Димитровград – 0893 963 922
гр.Русе – 0893 963 922
гр.Добрич – 0893 963 922
гр.Перник – 0893 963 922
гр.Ямбол – 0897 317 641
гр.Хасково – 0893 963 922
Онлайн курс Масаж – 0897 317 641

Курсовете за Фитнес инструктор се провеждат в гр.Варна, ул. Кестен 14

Мирослав Александров

Магистър – Медицински университет Варна

Завършил спец. Медицина, квалификация Лекар

17г. опит като лекар и фитнес инструктор.

 

 

Георги Ненчев

Треньорски факултет в Национална Спортна Академия

Завършил обучение по Културизъм и Фитнес

Лиценз от Българска Федерация по Културизъм и Фитнес

6г. опит като фитнес инструктор.

Свилен Стоянов

Персонален треньор и Фитнес инструктор

Завършил Национална Спортна Академия (НСА)

Шампион по силов трибой 2008г.